Нотариус Ана Николова-Пачолова, рег. № 537, Районен съд Варна

ВЪПРОСИ

 

Как се изчислява нотариалната такса?

Нотариална такса е възнаграждението, което се заплаща на нотариус за извършената услуга. Тя е законово установена и се изчислява съгласно Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с ПМС №186/ 13.08.1998г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г.

Има два вида нотариални такси – обикновени и пропорционални, в зависимост от вида на нотариалното удостоверяване. Обикновените нотариални такси са предварително определени суми за съответния вид услуга. Пропорционалните такси са предвидени за сделки с материален интерес и се изчисляват като процент от него + твърда основа. Има минимален и максимален размер на пропорционалните нотариални такси.

Мога ли да се подпиша пред нотариус, ако не нося документ за самоличност?

Не. За да може нотариусът да удостовери подписа Ви, е абсолютно задължително да представите валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт за български граждани, и паспорт за граждани на друга държава. Без такъв документ нотариусът не може да удостовери, че именно Вие полагате подписа си или представяте съответния документ.

Колко време ще се бавя в канцеларията на нотариуса?

Отделете поне 30 минути. Престоят в нотариалната кантора зависи от много фактори – на първо място от вида на правната сделка; после дали имате записан час; дали документите Ви са изготвени или служителите ще ги изготвят на място; дали сте представили всички необходими документи; дали и колко е натоварен нотариусът в момента. В някои случаи нотариалното удостоверяване се случва дни след първоначалната консултация.

Какво е удостоверяван материален интерес?

Удостоверяваният материален интерес е сумата, на която е оценено имуществото или правото, предмет на сделката. Това може да бъде продажната цена на имуществото; данъчната оценка при дарение на недвижим имот; застрахователната стойност на автомобила при сделки с МПС; пазарната наемна цена на имота за определен срок при учредяване право на ползване.
Когато има разлика между данъчната оценка и продажната цена на недвижимия имот, или между продажната цена и застрахователната стойност на автомобила удостоверяваният материален интерес е по-високата от двете суми.

Кои сделки са с удостоверяван материален интерес?

В чл. 10 от Инструкция 38/16.11.1998 г. на Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция за прилагане на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност са изброени (неизчерпателно) договори с материален интерес – договор за доброволна делба, заявления за суперфиции по чл. 56 ЗТСУ, договор за продажба, замяна, дарение на движими вещи, договор за дарение на парични суми, предварителни договори, договор за заем, за наем, изработка, поръчка, договор за продажба на наследство, търговски договори, дружествени договори, учредителни актове, протоколи и решения от общи събрания, когато съдържат имуществени клаузи. Нотариалната такса в тези случаи се изчислява по т. 10 от Тарифата за нотариалните такси, т.е. пропорционално върху удостоверявания материален интерес, а не е единствено такса за заверяване на подписи, и съответно е по-висока.