Нотариус Ана Николова-Пачолова, рег. № 537, Районен съд Варна

УСЛУГИ

Нотариални книги

  • Нотариално удостоверяване при сделки с недвижими имоти, прехвърляне на МПС, пълномощни, декларации, договори, нотариални покани, завещания и други.

 

  • Изготвяне и проверка на всички документи, необходими за нотариалното производство.

 

  • Правни съвети и консултации в областта на вещно право, семейно и наследствено право, облигационно и търговско право, във връзка с нотариалното производство.