Нотариус Ана Николова-Пачолова, рег. № 537, Районен съд Варна

ДОКУМЕНТИ

Проверка и изготвяне на документи

Проверка и изготвяне на документи

Необходими документи – представяме Ви кратък списък на документите, които са необходими за извършване на съответните нотариални удостоверявания. Списъкът е ориентировъчен. Тъй като всеки случай е индивидуален, може да се наложи да представите допълнителни документи, удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона.

Бланки на документи – представяме Ви примерни бланки на документи, които бихте могли да попълните в удобно за вас време и да заверите при нас.

Необходими документи за сделки с недвижимо имущество:

 • *Документ, удостоверяващ собствеността на недвижимия имот – напр. нотариален акт, решение на поземлена комисия, договор за доброволна делба, вписано съдебно решение или друг документ за собственост
 • *Скица/ схема на недвижимия имот, издадена от Агенция по кадастъра или съответното кметство, ако имотът не е нанесен в кадастрална карта. ! Скицата/ схемата има валидност 6 месеца от датата на издаване, но могат да бъдат презаверявани.
 • *Данъчна оценка на имота, издадена от съответния отдел на Дирекция „Местни данъци и такси”. ! Данъчната оценка има валидност до края на първото или второто шестмесечие на календарната година – съответно 30.06 и 31.12. Това означава, че данъчна оценка издадена на 27.06.2015г. ще бъде валидна до 30.06.2015г. и ако сделката се отложи за по-късна дата, е необходимо да се подаде молба за издаване на нова данъчна оценка.
 • *Документи за самоличност на страните (пълномощника)
 • *Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник
 • Молба до нотариуса – бланка
 • Проект за нотариален акт
 • Декларации по чл. 264 ал. 1 ДОПК
 • Декларации по чл. 25 ал. 8 от ЗННД
 • Декларация за произход на средства
 • Други документи, според конкретните обстоятелства по сделката – напр. декларация за отказ от право на ползване, смъртен акт и удостоверение за наследници, декларация за съгласие с продажбата по чл. 33 ЗС, решение за развод, акт за раждане на детето и решение на съда за разпореждане с недвижимия имот и др.

Необходими документи за пълномощно:

 • *Документ за самоличност на лицето, което упълномощава
 • Проект за пълномощното с нанесени коректни данни на упълномощеното лице и изчерпателно изброени правомощия

Необходими документи за разпоредително пълномощно:

 • *Документ за самоличност на лицето, което упълномощава
 • Проект за пълномощното с нанесени коректни данни на упълномощеното лице, подробно описан недвижим имот и изчерпателно изброени пълномощия. – бланка
 • *Документ за собственост на недвижимия имот
 • Декларации по чл. 264 ал. 1 ДОПК
 • Декларации по чл. 25 ал. 8 от ЗННД

Необходими документи за декларация:

 • *Документ за самоличност на декларатора
 • Проект на декларация