Нотариус Ана Николова-Пачолова, рег. № 537, Районен съд Варна

НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ

Нотариална дейност

Покупко-продажба на недвижим имот

При покупко-продажба на недвижим имот нотариусът удостоверява, че продавачът е собственик на недвижимия имот и че купувачът желае да купи точно този имот. Необходимо е продавачът да представи на нотариуса оригинали на всички документи за собственост поне един ден преди подписване на сделката, за да може нотариусът да направи необходимите справки и да подготви проекта за нотариален акт, ако страните не са го подготвили.

В деня на подписване на сделката купувачът и продавачът се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител пред нотариуса. Необходимо е всички страни по сделката да носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт за български граждани и паспорт за граждани на други държави. Нотариусът прочита проекта за нотариален акт, уверява се, че страните са разбрали съдържанието му и нанася корекции при необходимост. Нотариалният акт се подписва, едва когато страните са потвърдили съгласието си със съдържанието му и ако то не противоречи на закона. Първо се подписват страните – с подпис и собственоръчно изписване на трите си имена, а след това и нотариуса – като полага подписа и печата си. Подписват се всички екземпляри на нотариалния акт (поне 5 на брой). Страните трябва да подпишат и всички съпътстващи сделката документи. След подписване на сделката страните се разплащат – задължително по банков път за суми над 15 000 лева. Продавачът потвърждава пред нотариуса, че е получил договорената цена. Едва тогава нотариалният акт с всички необходими документи по сделката се представят в Агенция по вписванията. Там се отбелязват съответните промени по партидата на имота. Задължително е документите да се внесат в Агенция по вписвания в деня на подписването им от страните. Страните получават своя екземпляр от нотариалния акт, след като е извършено вписване и от Агенция по вписванията. Това се случва най-рано на следващия работен ден след деня на подписване на сделката.

Таксите, които се дължат са: 1) Местен данък към Община Варна в размер на 2,5 % от удостоверявания материален интерес; 2) Такса вписване към Агенция по вписванията; 3) Нотариална такса + ДДС; 4) Банкови комисионни; 5) Нотариални такси за заверки на преписи. Първите 3 такси са пропорционални и зависят от размера на удостоверявания материален интерес.

Удостоверяваният материален интерес е продажната цена или данъчната оценка на имота – по-високата от двете суми.

Дарение на недвижим имот

При дарение на недвижим имот нотариусът удостоверява, че дарителят е собственик на недвижимия имот, че желае да дари точно този имот на дарения, а дареният желае да приеме имота. Необходимо е дарителят да представи на нотариуса оригинали на всички документи за собственост поне един ден преди подписване на сделката, за да може нотариусът да направи необходимите справки и да подготви проекта за нотариален акт, ако страните не са го подготвили.

В деня на подписване на сделката дарителят и дареният се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител пред нотариуса. Необходимо е всички страни по сделката да носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт за български граждани и паспорт за граждани на други държави. Нотариусът прочита текста на проекта за нотариален акт, уверява се, че страните са разбрали съдържанието му и нанася корекции, ако страните желаят. Нотариалният акт се подписва, едва когато страните са потвърдили съгласието си със съдържанието му и ако то не противоречи на закона. Първо се подписват страните – с подпис и собственоръчно изписване на трите си имена, а след това и нотариуса – като полага подписа и печата си. Подписват се всички екземпляри на нотариалния акт (поне 5 на брой). Страните трябва да подпишат и всички съпътстващи сделката документи.

След подписване на сделката нотариалният акт с всички необходими документи по сделката се представят в Агенция по вписванията. Там се отбелязват съответните промени по партидата на имота. Задължително е документите да се внесат в Агенция по вписвания в деня на подписването им от страните. Страните получават своя екземпляр от нотариалния акт, след като е извършено вписване и от Агенция по вписванията. Това се случва най-рано на следващия работен ден след деня на подписване на сделката.

Таксите, които се дължат са: 1) Местен данък* към Община Варна; 2) Такса вписване към Агенция по вписванията; 3) Нотариална такса + ДДС; 4) Банкови комисионни; 5) Нотариални такси за заверки на преписи. Първите 3 такси са пропорционални и зависят от размера на удостоверявания материален интерес.

*При дарение между роднини по права линия – родители и деца, прародители и внуци или правнуци и между съпрузи местният данък към Община Варна е 0%. При дарение между братя и сестри и техните деца, местния данък към Община Варна е 0.8%. Във всички останали случаи местният данък е 6.6% от удостоверявания материален интерес.

Удостоверяваният материален интерес е данъчната оценка на имота.

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

При прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане нотариусът удостоверява, че собственикът на имота желае да прехвърли собствеността, а приобретателят (получателят на имота) в замяна ще полага грижа и финансова издръжка за собственика. Необходимо е собственикът да представи на нотариуса оригинали на всички документи за собственост поне един ден преди подписване на сделката, за да може нотариусът да направи необходимите справки и да подготви проекта за нотариален акт, ако страните не са го подготвили.

В деня на подписване на сделката двете страни – отчуждителят и приобретателят, се явяват лично пред нотариуса. Необходимо е всички страни по сделката на носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта за български граждани или паспорт за граждани на други държави. Нотариусът прочита текста на проекта за нотариален акт, уверява се, че страните са разбрали съдържанието му и нанася корекции, ако страните желаят. Нотариалният акт се подписва, едва когато страните са потвърдили съгласието си със съдържанието му и ако то не противоречи на закона. Първо се подписват страните – с подпис и собственоръчно изписване на трите си имена, а след това и нотариуса – като полага подписа и печата си. Подписват се всички екземпляри на нотариалния акт (поне 5 на брой). Страните трябва да подпишат и всички съпътстващи сделката документи. След подписване на сделката нотариалният акт с всички необходими документи по сделката се представят в Агенция по вписванията. Там се отбелязват съответните промени по партидата на имота. Страните получават своя екземпляр от нотариалния акт, след като е извършено вписване и от Агенция по вписванията. Това се случва най-рано на следващия работен ден след деня на подписване на сделката.

Таксите, които се дължат са: 1) Местен данък към Община Варна в размер на 2,5 % от удостоверявания материален интерес; 2) Такса вписване към Агенция по вписванията; 3) Нотариална такса + ДДС; 4) Банкови комисионни; 5) Нотариални такси за заверки на преписи. Първите 3 такси са пропорционални и зависят от размера на удостоверявания материален интерес.

Удостоверяваният материален интерес е данъчната оценка на имота.

Замяна на недвижими имоти

При замяна на недвижими имоти нотариусът удостоверява, че двете страни са собственици на недвижимите имоти и че желаят да заменят правото си на собственост върху тях. Необходимо е да предоставят на нотариуса оригинали на всички документи за собственост поне един ден преди подписване на сделката, за да може нотариусът да направи необходимите справки и да подготви проекта за нотариален акт, ако страните не са го подготвили.

В деня на подписване на сделката двете страни се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител пред нотариуса. Необходимо е да носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта за български граждани или паспорт за граждани на други държави. Нотариусът прочита текста на проекта за нотариален акт, уверява се, че страните са разбрали съдържанието му и нанася корекции, ако страните желаят. Нотариалният акт се подписва, едва когато страните са потвърдили съгласието си със съдържанието му и ако то не противоречи на закона. Първо се подписват страните – с подпис и собственоръчно изписване на трите си имена, а след това и нотариуса – като полага подписа и печата си. Подписват се всички екземпляри на нотариалния акт (поне 5 на брой). Страните трябва да подпишат и всички съпътстващи сделката документи. След подписване на сделката нотариалният акт с всички необходими документи по сделката се представят в Агенция по вписванията. Там се отбелязват съответните промени по партидите на имотите. Страните получават своя екземпляр от нотариалния акт, след като е извършено вписване и от Агенция по вписванията. Това се случва най-рано на следващия работен ден след деня на подписване на сделката.

Таксите, които се дължат са: 1) Местен данък към Община Варна в размер на 2,5 % от удостоверявания материален интерес; 2) Такса вписване към Агенция по вписванията; 3) Нотариална такса + ДДС; 4) Банкови комисионни; 5) Нотариални такси за заверки на преписи. Първите 3 такси са пропорционални и зависят от размера на удостоверявания материален интерес.

Удостоверяваният материален интерес е данъчната оценка на по-високо оценения недвижим имот.

Учредяване право на ползване

При учредяване право на ползване нотариусът удостоверява, че собственикът на имота предоставя на друго лице (ползвател) правото да използва имота съгласно неговото предназначение и правото да се получава реколта/ наем от него, без да го променя съществено. Правото на ползване може да се учреди с отделен нотариален акт или с клауза в договор за прехвърляне правото на собственост върху имота (покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, замяна). ! При последващо прехвърляне на имота правата на ползвателя се запазват, и новият купувач е длъжен да ги търпи, зачита и да не създава препятствия за тяхното упражняване, докато не бъдат прекратени.

Необходимо е да се предоставят на нотариуса оригинали на всички документи за собственост поне един ден преди подписване на сделката, за да може нотариусът да направи необходимите справки и да подготви проекта за нотариален акт, ако страните не са го подготвили.

В деня на подписване на сделката страните се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител пред нотариуса. Необходимо е да носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта за български граждани или паспорт за граждани на други държави. Нотариусът прочита текста на проекта за нотариален акт, уверява се, че страните са разбрали съдържанието му и нанася корекции, ако страните желаят. Нотариалният акт се подписва, едва когато страните са потвърдили съгласието си със съдържанието му и ако то не противоречи на закона. Първо се подписват страните – с подпис и собственоръчно изписване на трите си имена, а след това и нотариуса – като полага подписа и печата си. Подписват се всички екземпляри на нотариалния акт (поне 5 на брой). Страните трябва да подпишат и всички съпътстващи сделката документи. След подписване на сделката нотариалният акт с всички необходими документи по сделката се представят в Агенция по вписванията. Там се отбелязват съответните промени по партидата на имота. Страните получават своя екземпляр от нотариалния акт, след като е извършено вписване и от Агенция по вписванията. Това се случва най-рано на следващия работен ден след деня на подписване на сделката.

Таксите, които се дължат са: 1) Местен данък към Община Варна в размер на 2,5 % от удостоверявания материален интерес; 2) Такса вписване към Агенция по вписванията; 3) Нотариална такса + ДДС; 4) Банкови комисионни; 5) Нотариални такси за заверки на преписи. Първите 3 такси са пропорционални и зависят от размера на удостоверявания материален интерес.

Удостоверяваният материален интерес е пазарната наемна цена, която би могла да се вземе за целия срок на ползването, а ако такъв не е посочен – за 3 години.

Учредяване право на строеж

При учредяване право на строеж нотариусът удостоверява, че собственикът на земята предоставя на друго лице правото да изгради постройка и да притежава цялата или част от тази постройка върху тази земя. Необходимо е да се предоставят на нотариуса оригинали на всички документи поне един ден преди подписване на сделката, за да може нотариусът да направи необходимите справки и да подготви проекта за нотариален акт, ако страните не са го подготвили.

В деня на подписване на сделката страните се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител пред нотариуса. Необходимо е да носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта за български граждани или паспорт за граждани на други държави. Нотариусът прочита текста на проекта за нотариален акт, уверява се, че страните са разбрали съдържанието му и нанася корекции, ако страните желаят. Нотариалният акт се подписва, едва когато страните са потвърдили съгласието си със съдържанието му и ако то не противоречи на закона. Първо се подписват страните – с подпис и собственоръчно изписване на трите си имена, а след това и нотариуса – като полага подписа и печата си. Подписват се всички екземпляри на нотариалния акт (поне 5 на брой). Страните трябва да подпишат и всички съпътстващи сделката документи. След подписване на сделката нотариалният акт с всички необходими документи по сделката се представят в Агенция по вписванията. Там се отбелязват съответните промени по партидата на имота. Страните получават своя екземпляр от нотариалния акт, след като е извършено вписване и от Агенция по вписванията. Това се случва най-рано на следващия работен ден след деня на подписване на сделката.

Таксите, които се дължат са: 1) Местен данък към Община Варна в размер на 2,5 % от удостоверявания материален интерес; 2) Такса вписване към Агенция по вписванията; 3) Нотариална такса + ДДС; 4) Банкови комисионни; 5) Нотариални такси за заверки на преписи. Първите 3 такси са пропорционални и зависят от размера на удостоверявания материален интерес.

Удостоверяваният материален интерес е 90 на сто от пазарната цена на мястото, съответно на частта от него, върху която се учредява или прехвърля правото.

Ипотека на недвижим имот

При ипотека на недвижим имот нотариусът удостоверява, че ипотекарният длъжник е собственик на недвижимия имот и че е съгласен да обезпечи (гарантира) свой кредит с този имот. Ипотеката може да бъде договорна или законна. Договорната ипотека представлява договор между кредитор и длъжник в нотариална форма. Законна ипотека се учредява в изчерпателно изброени в закона случаи без да е необходим нотариален акт.

За договорна ипотека е необходимо на нотариуса да се представят оригинали на всички документи за собственост и условията по кредита поне един ден преди подписване на сделката, за да може нотариусът да направи необходимите справки и да подготви проекта за нотариален акт, ако страните не са го подготвили.

В деня на подписване на сделката страните се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител пред нотариуса. Необходимо е да носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта за български граждани или паспорт за граждани на други държави. Нотариусът прочита текста на проекта за нотариален акт, уверява се, че страните са разбрали съдържанието му и нанася корекции, ако страните желаят. Нотариалният акт се подписва, едва когато страните са потвърдили съгласието си със съдържанието му и ако то не противоречи на закона. Първо се подписват страните – с подпис и собственоръчно изписване на трите си имена, а след това и нотариуса – като полага подписа и печата си. Подписват се всички екземпляри на нотариалния акт (поне 5 на брой). Страните трябва да подпишат и всички съпътстващи сделката документи. След подписване на сделката нотариалният акт с всички необходими документи по сделката се представят в Агенция по вписванията. Там се отбелязват съответните промени по партидата на имота. Страните получават своя екземпляр от нотариалния акт, след като е извършено вписване и от Агенция по вписванията. Това се случва най-рано на следващия работен ден след деня на подписване на сделката.

Таксите, които се дължат са: 1) Такса вписване към Агенция по вписванията; 2) Нотариална такса + ДДС; 3) Банкови комисионни; 4) Нотариални такси за заверки на преписи. Първите 2 такси са пропорционални и зависят от размера на удостоверявания материален интерес.

Удостоверяваният материален интерес е размерът на кредита.

Сделки с МПС

При сделки с МПС нотариусът удостоверява, че продавачът е собственик на съответното МПС, а купувачът желае да закупи точно това МПС. Договорът не се вписва в Агенция по вписвания, а само в Регистъра на нотариуса.

Ако автомобилът е придобит по време на брака от физическо лице и няма брачен договор, пред нотариуса се явяват и двамата съпрузи. Ако автомобилът е собственост на юридическо лице, представителят задължително представя документ, удостоверяващ правото му да се разпорежда с имущество на юридическото лице + справка за актуалното състояние на юридическото лице. Страните се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител. Необходимо е да носят и представят валиден документ за самоличност – лична карта за български граждани или паспорт за граждани на други държави.

Страните подписват договора за прехвърляне на МПС и изписват собственоръчно трите си имена. Продавачът потвърждава пред нотариуса, че е получил продажната цена – задължително по банков път за суми над 15 000 лв. Едва след това се извършват съответните удостоверявания върху договора и в нотариалния регистър.

! След нотариалното удостоверяване, купувачът/ дареният има 14 дневен срок, за да регистрира в КАТ прехвърлянето на автомобила (преди регистрацията не може да има следващо прехвърляне) и 2 – месечен срок, за да регистрира придобития автомобил в данъчната служба на съответната община. Необходимо е да се уведоми и застрахователната компания, за да се прехвърли застрахователната полица.

Таксите, които се дължат са: 1) Местен данък по ЗМДТ към Община Варна*; 2) Такса за издаване на удостоверение за застрахователна стойност; 3) Нотариална такса + ДДС.

* За Община Варна местният данък е 2,5% от застрахователната стойност при покупко-продажба. При дарение между роднини по права линия – родители и деца, прародители и внуци или правнуци и между съпрузи местният данък към Община Варна е 0%. При дарение между братя и сестри и техните деца, местния данък към Община Варна е 0,8%. Във всички останали случаи местният данък е 6,6% от застрахователната стойност на автомобила.